Vedtægter

 

Visse IF Vedtægter

 

 

 

 

 

Aalborg, den 26. februar 2014

 

§ 1. Navn og hjemsted.

Foreningens navn er Visse Idrætsforening.
Hjemstedet er Gug hallen, Aalborg kommune og formandens adresse. 

§ 2. Formål.

Foreningens formål er dyrkning af al slags god og sund idræt.

§ 3. Medlemmer.

Som medlemmer optages børn og voksne, der deltager aktivt samt passivemedlemmer. Er kontingentet trods påkrav ikke indbetalt senest 2 måneder efter forfald kan medlemmet udelukkes, og medlemskab kan kun genoptages mod betaling af gælden.

Bestyrelsen har ret til at ekskludere medlemmer, der udviser usømmelig optræden og i øvrigt tilsidesætter foreningens vedtægter. Udmeldelse af foreningen kan kun ske ved henvendelse til kassereren.

§ 4. Generalforsamlingen.

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed og er beslutningsdygtiguanset antal fremmødte. Ordinær generalforsamling afholdes årligt i februar måned.

Forslag der ønskes behandlet, skal være bestyrelsen i hænde senest 6 dage inden generalforsamlingen. Ekstraordinær generalforsamling afholdes når bestyrelsen eller mindst 1/3 af medlemmerne finder det nødvendigt.

Generalforsamlingen skal indvarsles senest 10 dage og indeholde dagsorden.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling :

1. Valg af dirigent.

2. Formandens beretning.

3. Regnskab

4. Budget og kontingentfastsættelse.

5. Indkomne forslag.

6. Valg af bestyrelse og 2 suppleanter.

7. Valg af (evt.) Udvalg.

8. Valg af revisor og suppleant.

9. Eventuelt

§ 5. Stemmeret.

Stemmeret på generalforsamlingen har Visse IF’s bestyrelse, Trænere/ledere, medlemmer over 18 år, forældre/værge til aktive medlemmer under 18 år (en stemme pr. medlem) såfremt disse ikke er i kontingentrestance og har været medlem i mindst 3 måneder.

Skriftlig afstemning skal benyttes såfremt et medlem kræver det.

Ved stemmelighed i personvalg foretages omvalg og herefter lodtrækning.

Ved stemmelighed i andre sager forkastes forslaget.

Beslutninger træffes ved simpelt flertal. Til vedtægtsændringer kræves 2/3 flertal for forslag af de på generalforsamlingen afgivne stemmer.

§ 6. Ledelse.

Generalforsamlingen vælger en bestyrelse på 7 medlemmer, der konstituerer sig selv med formand, næstformand, sekretær samt 4 menige medlemmer.

Valgperioden er 2 år, og der afgår 4 medlemmer i ulige år og 3 medlemmer i lige år.

Bestyrelsen har ret til at vælge en kasserer uden for bestyrelsen blandt foreningens medlemmer.

Bestyrelsen har ret til at i fornødent omfang optage lån til dækning af foreningens udgifter.

Foreningen tegnes af bestyrelsen. Ved køb, salg og pantsætning af fast ejendom kræves dog underskrift af samtlige bestyrelsesmedlemmer.

Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den foreningen til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelse nogen personlig hæftelse ligesom ingen medlemmer i foreningen og dennes bestyrelse kan kautionere for foreningens forpligtelser.

§ 7. Udvalg.

Generalforsamlingen eller bestyrelsen kan nedsætte et udvalg til at varetagebestemte afgrænsede områder indenfor foreningens virkefelt.

Udvalgsmedlemmer har samme forpligtelser som bestyrelsesmedlemmer.

§ 8. Regnskab og revision.

Regnskabsåret følger kalenderåret. Revision udføres af to revisorer, der vælges for en 2 årig periode, således at der hvert år er en revisor på valg.

§ 9. Tilhørsforhold.

Foreningen tilmeldes anerkendte idrætsforbund og foreningens medlemmerer underkastet disse forbunds bestemmelser.

§ 10. Æresmedlemmer.

Bestyrelsen kan udnævne nuværende eller tidligere medlemmer, der har gjort sig særlig fortjent ved arbejde for foreningen, til æresmedlemmer.

§ 11. Ophør.

Afgørelser, hvorefter foreningen sammenlægges med andre foreninger eller ophører, træffes af generalforsamlingen og kræver 2/3 stemmeflertal blandt de fremmødte medlemmer, og afgørelsen skal bekræftes på en ekstraordinær generalforsamling med simpelt flertal.

Generalforsamlingen træffer på den sidste generalforsamling bestemmelse om anvendelse af foreningens formue.

Sidst revideret på foreningens generalforsamling, den 26/2 2014

 

 

 

 

 

 

design by nitus.dk